Initial Teckning

Det enklaste sättet att teckna andelar i Lancelot Ector är genom att öppna fondkonto hos Lancelot. Det sker självklart utan avgifter. Handel sker dagligen i fonden. Vänligen fyll i nedanstående dokument och skicka till Lancelot.


Lancelot Asset Management AB

Att: Fondadministration

Box 161 72

SE-103 23 STOCKHOLM

För fysisk person:

För juridisk person:

Betala teckningsbeloppet till fondens teckningskonto som står angivet på teckningsanmälan. Vänligen ange avsändare genom namn eller personnummer vid överföringen. Tecknade fondandelar registreras på kundens fondkonto hos Lancelot. Avräkningsnota sänds ut som bekräftelse på köpet av andelar inom fem bankdagar efter teckning. Lägsta tillåtna teckningsbelopp är SEK 500 000 vid första teckning, därefter multiplar av SEK 100 000 per teckningstillfälle.


Initial teckning om SEK 25 000 är möjligt via Avanza eller Nordnet. Då skall ovanstående blanketter ej användas utan teckning sker enligt Avanza och Nordnets instruktioner.

Tilläggsinvestering

Om du redan är kund i Lancelot Ector och vill göra en tilläggsinvestering vänligen fyll i blanketten

Teckningsanmälan - Tilläggsinvestering och skicka den till ovanstående adress. Handel sker dagligen i fonden.


Betala in teckningsbeloppet (multiplar av SEK 100 000 per teckningstillfälle) till fondens teckningskonto. Ange person-/organisationsnummer eller namn/bolagsnamn vid insättning.

Inlösen

För att lösa in andelar i Lancelot Ector fyll i Inlösenanmälan och skicka den i orginal till Lancelot. Det sker självklart utan avgifter. Inlösenanmälan som inkommer till Lancelot före klockan 11.00 leder normalt till inlösen per påföljande bankdag. Likvidbelopp utbetalas normalt till angivet konto fem bankdagar efter inlösendag. Juridisk person ska bifoga giltigt registreringsbevis eller annat bevis som styrker firmateckningsrätt.


Datum för teckning/inlösen


Lancelot Ector är daglighandlad och ordern läggs när Lancelot fått ovan listad dokumentation samt att vid teckning, teckningsbeloppet finns på Lancelot Ectors klientmedelskonto.
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.