Tillsyn

Lancelot Asset Management AB, organisationsnummer 556562-9705, står under Finansinspektionens tillsyn och har följande tillstånd enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder:

  • Tillstånd till fondverksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
  • Diskretionär portföljförvaltning av investeringsportföljer
  • Lämna investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
  • Ta emot och vidarebefordra order avseende finansiella instrument
  • Förvara och administrera andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar
  • Ta emot medel med redovisningsskyldighet

Revisor: KPMG AB med Dan Beitner som huvudansvarig revisor


Funktionen för internrevision: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Fredrik Söder som huvudansvarig.


Funktionen för regelefterlevnad: Denovo Advokatbyrå AB med Björn Wendleby som huvudansvarig.


Riskansvarig: Jessica Boman


Klagomålsansvarig: Per Ljungberg

Information om riskhantering

Funktionen för riskhantering är organisatoriskt och funktionellt oberoende av förvaltningsorganisationen och är direkt underställd styrelsen i bolaget. Funktionen ansvarar för att kontrollera de risker som bolaget och vår verksamhet exponeras för, och att löpande bedöma huruvida bolagets riktlinjer är lämpliga och effektiva. I fondernas informationsbroschyrer finns information om de mest framträdande riskerna respektive fond är exponerad för.

Information om kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12), Europaparlamentets och rådets förordning 575/2013(CRR) samt Kommissionens genomförande förordning (EU) nr 1423/2013 offentliggör Lancelot Asset Management AB (556562-9705) och den konsoliderade situationen (koncernen) med moderbolaget Lancelot Holding AB (556677-7362) nedan periodisk information om kapitaltäckning.

Kapitaltäckning 2017-06-30

Information om ersättningssystem

Något förenklat ser Bolagets intäktsmodell ut så att fasta intäkter ungefärligen motsvarar fasta kostnader och att eventuella prestationsbaserade intäkter utgör rörlig ersättning till anställda och vinst i Bolaget. Bolagets styrelse har i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) antagit en ersättningspolicy som har till syfte att motverka ett överdrivet risktagande. Styrelsen har analyserat vilka risker som är förenade med företagets ersättningssystem och på grundval av analysen identifiera särskilt reglerad personal hos företaget. För reglerad personal, innefattande bolagets samtliga förvaltare, skall del av eventuell rörlig ersättning skjutas upp under tre år. För information om ersättningar hänvisas till Lancelots årsredovisning.

Information enligt personuppgiftslagen (PUL)

Personuppgifter som du lämnar i samband med att du blir fondandelsägare eller som samlas in registreras för att fullgöra fondbolagets rättsliga skyldighet att föra andelsägarregister. Uppgifterna används för administration och fullgörelse av ingångna avtal.