Målsättning

Lancelot har som målsättning att aktivt arbeta med hållbara investeringar. Detta betyder bland annat att vi tar hänsyn till både nuvarande och framtida generationers behov och att vi tar ett långsiktigt ansvar i det dagliga arbetet. Hög moral och god affärsetik präglar alla delar av företagets verksamhet. Gällande lagstiftning och andra regler utgör minimikrav. Ofta ställer vi betydligt högre krav på oss själva. Arbetet i Lancelot utgår ifrån företagets gemensamma värdegrund som bygger på långsiktighet, öppet tankesätt, ansvar och kvalitet.

Investeringar

Eftersom vi är en aktiv förvaltare, med ett fåtal utvalda investeringsteman och innehav uppfattar vi det som enkelt och viktigt att implementera hållbarhet i vår förvaltning. Genom att analysera varje investering och bolag individuellt, diskutera, och när så är möjligt påverka ledningen med våra synpunkter och värderingar, väljer vi att investera endast i de bolag som vi uppfattar möter våra investeringskriterier.

Utifrån ett top-down perspektiv strävar vi efter att identifiera investeringar i bolag som är exponerade mot strukturella trender som vi uppfattar som långsiktigt hållbara. Kommer vi sedan till bolagsanalysen är vi av åsikten att världen blir bättre om vi som investerare påverkar. Genom att investera i bolag som aktivt arbetar med att ta socialt och miljömässigt ansvar uppmuntrar vi företagen att arbeta mot att bli ännu bättre. 

Internationella konventioner och riktlinjer

I ett andra steg tillämpar vi GES Investment Services analysmodell (www.ges-invest.com) som används för att granska hur företag följer internationella konventioner och riktlinjer inom miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. GES tillämpar bland annat internationella ramverk såsom FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) och FN:s Global Compact (UN Global Compact). Dessa ramverk baseras i sin tur på internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbete och korruption.

I ett tredje steg investerar vi inte i bolag där omsättningen kommer från produktion och/eller försäljning av alkohol, tobak, spel, pornografi, fossila bränslen eller vapen. 

GES screenar alla våra direktförvaltade fonder samt våra diskretionära mandat regelbundet. Efter varje screening erhåller vi en rapport. Om GES vid något tillfälle skulle anse att vi har investerat i ett bolag som inte uppfyller ovanstående krav utvärderar vi än en gång om vi anser att bolaget uppfyller våra krav på hållbarhet. Om vi anser att bolaget uppfyller våra krav för vi en diskussion med våra kunder som har specifika krav på hållbarhet. Beroende på vad vi tillsammans med de kunderna kommer fram till avgör vi om vi skall behålla innehavet eller inte.

För med information om GES arbete se www.ges-invest.com

Vill du ta del av Lancelots fulla hållbarhets- och investeringspolicy kontakta oss på telefonnummer: 08-440 53 80.