Målsättning

Lancelot har som målsättning att aktivt arbeta med hållbara investeringar. Detta betyder bland annat att vi tar hänsyn till både nuvarande och framtida generationers behov och att vi tar ett långsiktigt ansvar i det dagliga arbetet. Hög moral och god affärsetik präglar alla delar av företagets verksamhet. Gällande lagstiftning och andra regler utgör minimikrav. Ofta ställer vi betydligt högre krav på oss själva. Arbetet i Lancelot utgår ifrån företagets gemensamma värdegrund som bygger på långsiktighet, öppet tankesätt, ansvar och kvalitet.  Värdegrunden är central i vårt dagliga arbete och definierar den attityd vi har internt såväl som externt. Våra beslut bygger på noggranna överväganden, där kortsiktiga och långsiktiga för- och nackdelar vägs mot varandra för att säkerställa lösningar som är hållbara i det långa perspektivet.

Lancelot stöder FN Global Impacts principer för mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption och ILOs grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Vi har även undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI). Strävan är att vara en god samhällsmedborgare och agera ansvarsfullt i våra affärsrelationer. Vi motsätter oss korruption i alla dess former. Vi arbetar för att ständigt förbättra oss i vårt hållbarhetsarbete och för en öppen och ärlig dialog med olika intressenter både inom och utanför vår egen organisation. Alla medarbetare har ett ansvar för hållbarhetsarbetet.

Investeringar

Lancelot har som investerare ambitionen att kapitalförvaltningen ska vara en förebild för såväl våra kunder och andra investerare som vill ta ansvar och arbeta mot en hållbar utveckling. Detta uppnås genom att vi bedriver en långsiktigt lönsam kapitalförvaltning som gynnar både våra kunder och ägare. Vi är transparenta kring våra val samt har ett stort mått av kritiskt tänkande, civilkurage och avsaknad av konsensustänkande.

Vi arbetar aktivt med hållbarhet i alla investeringar vi genomför både utifrån ett top-down och ett bottom-up perspektiv. Utifrån ett top-down perspektiv strävar vi efter att identifiera investeringar i bolag som är exponerade mot strukturella trender som vi uppfattar som långsiktigt hållbara. Vi tror att hållbarhet är en fundamental förutsättning för att en innovation, tjänst eller företeelse långsiktigt och strukturellt ska kunna växa snabbare än genomsnittet i världsekonomin. Omvänt tror vi att företag som baserar sin affärsidé, produkt och tjänst på något som inte är långsiktigt hållbart, inte kommer att kunna växa i samma takt. Över tid kan de därför inte få avkastning på sitt kapital på ett tillfredställande sätt, vilket i sin tur kan leda till att de får problem med finansiering och investeringar. Tvärtemot vad som ibland förekommer i den allmänna debatten, finns det därför inget motsatsförhållande mellan hållbarhet och långsiktig avkastning. Kommer vi sedan ned till bottom-up perspektivet, dvs. bolagsanalysen och den påföljande värdepappersselekteringen, är vi av åsikten att världen blir bättre om vi som investerare påverkar. Genom att investera i bolag som aktivt arbetar med att ta socialt och miljömässigt ansvar uppmuntrar vi företagen att arbeta mot att bli ännu bättre. Upplever dessa företag att investerare och konsumenter premierar och kräver detta arbete kommer det att leda till att hållbarhetsarbetet fortsätter och/eller intensifieras.

Vi följer också löpande vad som händer inom områden där vi ännu har svårt att hitta börsnoterade företag att investera i, t ex inom det område som kallas ”impact investing”. De företag som arbetar med detta ligger mycket långt fram i sitt arbete med att adressera alla frågor som måste lösas för att få ett globalt långsiktigt hållbart samhälle. Genom att följa dessa områden lär oss mer om morgondagens bolag som med förväntad god lönsamhet adresserar de globala hållbarhets utmaningarna. Genom att följa och vara engagerade lär vi oss mycket som vi kan använda i vår analys och vårt påverkansarbete när vi investerar i noterade bolag.

Eftersom vi är en aktiv förvaltare med ett fåtal utvalda investeringsteman och innehav uppfattar vi det som enkelt och viktigt att implementera hållbarhet i vår förvaltning. Vi analyserar varje investering och bolag individuellt, diskuterar och påverkar ledningen med våra synpunkter och värderingar. Därefter väljer vi att investera endast i de bolag som vi uppfattar möter våra investeringskriterier. Vi ger också bolagen förslag på åtgärder och förbättringar som de kan utveckla framöver.

Exempel på frågor vi kan ställa:

  • Finns det en vision där bolagets verksamhet bidrar till en hållbar utveckling idag eller arbetar för att successivt anpassa sina produkter och tjänster mot en hållbar utveckling?
  • Vilka konkreta mål har företaget vad avser deras bidrag till en hållbar utveckling?
  • Redovisar företaget den positiva och negativa miljö- och sociala påverkan deras produkter och tjänster har på ekosystem och samhällen?
  • Arbetar företaget proaktivt och systematiskt med att stärka positiv inverkan och minska negativ påverkan från verksamheten, både på kort och på längre sikt.
  • Finns det en hållbarhetsansvarig på företaget?
  • Arbetar företaget med att påverka sina kunder och leverantörer att arbete hållbart? Hur går det arbetet till i så fall?
  • Vilka internationella riktlinjer finns inom den branschen företaget verkar. Hur följs dessa?
  • Hur arbetar företaget med jämställdhet?

Samtidigt har vi också valt att inte investera i vissa företag som antingen är aktiva inom branscher som vi inte anser är långsiktigt hållbara och/eller ej låter sig påverkas av de synpunkter som vi eller andra framfört i syfte att förbättra sitt arbete inom hållbarhet.

Vi investerar vi inte i kontroversiella verksamheter och bolag där omsättningen kommer från produktion och/eller försäljning av alkohol, tobak, spel, pornografi, fossila bränslen eller vapen. 

Extern oberoende granskning

Vi tillämpar också Sustainalytics analysmodell som används för att granska hur företag följer internationella konventioner och riktlinjer inom miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Sustainalytics tillämpar bland annat internationella ramverk såsom FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) och FN:s Global Compact (UN Global Compact). Dessa ramverk baseras i sin tur på internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbete och korruption.

Sustainalytics screenar alla våra direktförvaltade fonder samt våra diskretionära mandat varje halvår. Om screeningen visar att vi har investerat i bolag som inte uppfyller ovanstående krav eller på något sätt är investerade i kontroversiella verksamheter där omsättningen kommer från produktion och/eller försäljning av alkohol, tobak, spel, pornografi, fossila bränslen eller vapen utvärderar vi varför Sustainalytics har fått ett annat resultat i sin screening jämfört med vår analys. Om vi kommer till samma slutsats som Sustainalytics säljer vi bolaget. Om vi dock efter utvärderingen av Sustainalytics utfall anser att det är en specifik situation som är oklar eller svårbedömd för vi alltid en diskussion med våra kunder om det specifika innehavet där vi tillsammans kommer fram till om vi skall behålla innehavet eller inte. 

För med information om Sustainalytics arbete se http://www.sustainalytics.com

Vill du ta del av Lancelots fulla hållbarhets- och investeringspolicy kontakta oss på telefonnummer: 08-440 53 80.