hallbarhet-lancelot-1556

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Lancelot Sverige

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Lancelot Sverige

hallbarhet-lancelot-1556

Sammanfattning

Sustainability-related disclosures - Summary in english

Inget mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål. 

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Investeringar väljs in baserat på identifierade megatrender nära kopplat till FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Megatrender kan vara strukturella problem eller möjligheter som förvaltaren av fonden tror kommer vara långsiktiga och där en produkt eller lösning behövs. Fonden väljer även bort verksamheter som förvaltaren har bedömt till sin natur medför negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Härutöver exkluderas verksamheter som bryter mot internationella ramverk och konventioner relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbete och korruption. I tillägg till detta beaktas även huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som en integrerad del av investeringsprocessen genom upprättandet av s.k. Principal Adverse Impacts, ”PAI statements”.

Investeringsstrategi

Inför varje investering görs en individuell analys för att tillse att investeringsobjektet möter uppsatta kriterier. Inom ramen för interna analys tillämpar fonden en hållbarhetsmatris, uppbyggd på de tre delarna av ESG. Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI) beaktas genom att begränsa investeringar med höga växthusgasutsläpp och genom att uppmuntra investeringsobjekt att upphöra med verksamhet som bedöms skadlig för miljön eller sociala egenskaper. Fonden bedriver även påverkansarbete genom att utöva rösträtt och söka påverka investeringsobjekt i en mer hållbar riktning.

Andel av investeringar

Fonden åtar sig att ha mellan 60–120 procent av innehaven i verksamheter som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, och att -20 - 40 procent av innehaven kommer att vara i investeringar som inte främjar sådana egenskaper.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fondbolaget har en intern kontrollfunktion som övervakar att de miljörelaterade och sociala egenskaperna efterlevs. Det sker genom kontroll av att fonden följer de uppsatta investerings-kriterierna om exkludering av särskilda sektorer och inkludering av megatrender . Fonden använder olika hållbarhetsindikatorer, bland annat ett internt framtaget Scorecard för att bedöma miljörelaterade och sociala egenskaper i investeringsobjekten.

Metoder för miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fondbolaget har löpande uppföljning på innehavsbolagen för att säkerställa att bolagen fortsatt lever upp till ställda krav, samt att de inte bedriver verksamhet inom exkluderade sektorer eller som bryter mot internationella normer eller konventioner

Datakällor och behandling

Den data som genereras används främst i den interna analysen samt i de kontroller som genomförs för att säkerställa att innehavsbolagen följer uppsatta kriterier för att främja hållbarhetsrelaterade faktorer.

Begränsning för metoder och data

Den främsta begränsningen avseende de metoder och datakällor som används är tillgängligheten på relevant data.

Due diligence

Fondbolaget har rutiner för att genomföra due diligence för att kontrollera innehavsbolagen och tillse att de hållbarhetskrav som uppställs för respektive fond beaktas. Hållbarhetsrelaterad due diligence är en integrerad del av den allmänna utvärdering och analys som görs av investeringsobjekten.

Strategier för engagemang

Fondbolaget har antagit en särskild policy för aktieägarengagemang som även beskriver Fondbolagets påverkansarbete inom miljö-, sociala- samt styrningsrelaterade frågor.

Valt referensvärde

Fonden använder ett index som inte är förenligt med fondens miljörelaterade och sociala egenskaper. Indexet används inte för att bedöma om fonden möter de miljörelaterade och sociala egenskaperna som främjas


Inga mål för hållbar investeringar

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.


Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Främjande av miljörelaterade och sociala egenskaper

Investeringar väljs in baserat på identifierade megatrender nära kopplat till FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Megatrender kan vara strukturella problem eller möjligheter som förvaltaren av fonden tror kommer vara långsiktiga och där en produkt eller lösning behövs. Exempel på megatrender inkluderar brist på vatten, den globala opioid-epidemin, antibiotikaresistens, förnybara energikällor, hållbart byggande, cirkulär ekonomi, robotkirurgi, hållbar konsumtion och produktion. Genom att identifiera de bästa bolagen inom respektive megatrend främjar fonden miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden kan även investera i verksamheter som är i en omställningsfas som därmed kan väljas in i fonden eller portföljen trots att den verksamheten i ett enskilt fall finns med i de verksamheter som ska exkluderas (se nedan). Det förutsätter dock att det kan motiveras i den analys förvaltaren av fonden genomför samt att omställningen kan genomföras under en överblickbar framtid. Verksamheter som är i en omställningsfas förväntas bidra, snarare än motverka, möjligheten att nå de globala hållbarhetsmålen (SDG). Möjligheten att investera i verksamheter under omställningsfas innebär att exkluderingskriterierna som normalt används frångås i dessa enskilda fall.

Exkludering av sektorer

Fonden väljer bort vissa verksamheter som förvaltaren av fonden har bedömt till sin natur har negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Detta innefattar verksamheter med exponering mot fossila bränslen (olja, gas, och kol), tobak, alkohol, vapen, pornografi, och kommersiell spelverksamhet. Utöver detta, exkluderar förvaltaren av fonden även verksamheter som bryter mot internationella ramverk och konventioner relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbete och korruption.

Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (“PAI”)

I tillägg till ovanstående beaktas även huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som en integrerad del av investeringsprocessen genom upprättandet av s.k. Principal Adverse Impacts, ”PAI statements”. Häri mäter fonden nuvarande och historisk exponering mot huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer och strävar efter att förbättra dessa nyckeltal genom sammansättningen av fonden.


Investeringsstrategi

Intern analys

Genom att analysera varje investering individuellt och, när möjlighet ges, föra en dialog med investeringsobjektens företrädare i syfte att påverka med synpunkter och värderingar, investerar förvaltaren av fondens endast i de företag som möter uppsatta investeringskriterier. Genom denna process främjas miljörelaterade och sociala egenskaper, och hållbarhetsrelaterade risker integreras som en central del i investeringsanalysen som utförs för fonden. Baserat på resultatet av den analys som genomförs fattar förvaltaren av fonden beslut om en investering ska genomföras eller inte. För fonden utförs både en intern och en extern analys av investeringsobjekt, vilken tillhandahålls av tredjepartsleverantören Sustainalytics och som kompletteras med nyckeltal från Bloomberg.

Den interna analysen består av en kvantitativ och en kvalitativ del för att säkerställa att fondbolaget fångar hela bilden av investeringsobjektens hållbarhetsprofil. I hållbarhetsmatrisen nedan visas fondbolagets ramverk där det fokuseras på de tre delarna av ESG och där fondbolaget söker svar på respektive område. Utöver den kvalitativa analysen betygsätter fondbolaget investeringsobjekt individuellt på en skala från 0-100 med nedan visad hållbarhetsmatris som bas för att utifrån ett portföljperspektiv kunna jämföra företag mot varandra och addera ett kvantitativt lager. Denna interna ESG-analys kan sedan jämföras mot externa leverantörers analys för att undersöka om dessas uppfattning av investeringsobjektet avviker från fondbolagets.

Inkludering av PAI

I fonden beaktas investeringars huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Fondbolaget beskriver på sin hemsida hur huvudsakliga negativa konsekvenser förhållbarhetsfaktorer beaktas på fondbolagsnivå enligt den rapporteringsmall som finns (ev. länk). För fonden beaktas dels de obligatoriska indikatorerna, dels valbara indikatorer som tar hänsyn till miljörelaterade och sociala egenskaper. Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktas genom att begränsa investeringar med höga växthusgasutsläpp och genom att uppmuntra investeringsobjekt att upphöra med verksamhet som bedöms skadlig för miljön eller sociala egenskaper. Fonden arbetar med tre metoder för att beakta investeringarnas huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer: inkludering av bolag med låg miljörelaterad och/eller social påverkan, exkludering av bolag som bedöms skadliga för miljön och/eller sociala faktorer, samt påverkansarbete för att få innehavsbolagen att minska sin miljöpåverkan och/eller negativa sociala inverkan.

Aktivt ägande

Fonden bedriver påverkansarbete i de fall där det bedöms gynna andelsägare genom att utöva rösträtt och söka påverka investeringsobjekt i en mer hållbar riktning. Som en del av det arbetet söker fonden påverka investeringsobjekten i frågor rörande sådant som mänskliga rättigheter, klimat och miljö. Fondbolaget har antagit en särskild policy för aktieägararrangemang där fondbolaget anger hur fondbolagets påverkansarbete bedrivs även i frågor som rör miljö, sociala, och styrningsrelaterade frågor. Fonden betygsätter investeringsobjekten i den interna analysen genom upprättandet av Scorecard. I denna finns en del som innehåller styrningsrelaterade frågor som fondbolaget valt ut.

I Sustainalytics analysmodell ingår att granska hur företag följer internationella konventioner och riktlinjer inom miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Sustainalytics tillämpar internationella ramverk såsom FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) och FN:s Global Compact (UN Global Compact). Dessa ramverk baseras i sin tur på internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbete och korruption. Sustainalytics screenar fonderna och de diskretionära kunders innehav för eventuella överträdelser två gånger per år. 


Andel av investeringar

Fonden åtar sig att investera i verksamheter som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men gör inga åtaganden att investera i verksamheter som är hållbara. Fonden åtar sig att ha mellan 60–120 procent av innehaven i verksamheter som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, och att -20 – 40 procent av innehaven kommer att vara i investeringar som inte främjar sådana egenskaper. Andelen av investeringar illustreras i nedan bild.


Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

För att mäta uppnåendet av de miljörelaterade eller sociala egenskaperna som främjas av fonden, används främst miljömässiga samt sociala indikatorer från investeringsobjektets egen rapportering. När detta inte finns tillgängligt används data från tredjepartsleverantörer såsom Bloomberg eller Sustainalytics. Fondbolagets riskkontroll övervakar att de miljörelaterade och/eller sociala egenskaperna som fonden främjar efterlevs. Detta sker genom kontroll av att fonden följer de uppsatta investeringskriterierna om inkludering av investeringar exponerade mot identifierade megatrender  och exkludering av särskilda sektorer. 

Fonden använder följande hållbarhetsindikatorer för att bedöma de miljörelaterade och/eller sociala egenskaperna i fonden:

    I den interna analys som beskrivits ovan betygssätts varje investeringsobjekt enligt fondbolagets interna Scorecard. Modeller betygssätter varje investeringsobjekt enligt ett intervall om 0–100, där betyget i grova drag kan indelas i tre delar: bra (grön), ok (gul), och dåligt (röd). I den interna analysen genomförs betygsättning för att säkerställa att de investeringsobjekt som väljs in får en totalpoäng som är över 67, eller når upp till bra. Vid investeringsobjekt som pendlar mellan 33–67 (ok) görs avvägning av förvaltaren om investeringsobjektet ska behållas eller ej. Fondbolaget väljer inte in investeringsobjekt som får ett sammanvägt betyg under 33, dvs dåligt.

    Investeringsobjekt med intäkter eller produktion där någon del är hänförlig till fossila bränslen (kol-, olja- samt gas, eller energiproduktion som till stor del består av fossila bränslen) eller tobak (produktion), samt sådana verksamheter där mer än 5% av omsättningen kommer från alkohol, vapen, pornografi eller spel (gambling). Det finns inga absoluta begränsningar för bolag som inte producerar men distribuerar alkohol, tobak eller spel om pengar men i de fall de väljs in ska detta tydligt kunna motiveras utifrån den interna analysen av förvaltarna. 

    Investeringsobjekt som bryter mot internationella normer och konventioner relaterade till mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor.


Metoder

Fondbolaget har löpande uppföljning på de underliggande innehaven för att säkerställa att investeringsobjekten lever upp till kraven som ställs inom sin sektor som megatrend  samt för att säkerställa att investeringsobjekt med verksamhet inom exkluderade sektorer och/eller som bryter mot internationella normer eller konventioner inte återfinns bland innehaven. Information om eventuella innehav som har brister enligt det sistnämnda rapporteras av Sustainalytics och följs upp så snart fondbolaget har tagit del av informationen.


Datakällor och databehandling

Fondbolaget använder både internt och externt genererad data. Den interna analysen består av en kvantitativ och en kvalitativ del för att säkerställa att fondbolaget fångar hela bilden av investeringsobjektens hållbarhetsprofil. De möten samt dialoger som förs med fondens kärninnehav genererar också kontinuerligt data som följs upp över tid. De främsta externa dataleverantörerna är Bloomberg och Sustainalytics. Från dessa och från investmentbanker som följer investeringsobjekten har fonden tillgång till estimat. Genom att enbart använda etablerade leverantörer säkerställer fonden datakvalitén efter bästa bedömning. Den data som genereras används främst i den interna analysen samt i de kontroller som genomförs för att säkerställa att de underliggande innehaven följer de uppsatta kriterierna för att främja miljörelaterade eller sociala egenskaper.


Begränsningar för metoder och data

Den främsta begränsningen avseende de metoder och datakällor som används är tillgängligheten till relevant data. De upplysningar som finns kring investeringsobjektens hållbarhetsarbete är frivillig i stor utsträckning och därför är det flera som inte rapporterar hur de arbetar med hållbarhetsfrågor. Ytterligare finns begränsningar i informationen i hur investeringsobjektens exponering mot exkluderade verksamheter ser ut då informationen görs tillgänglig från de själva. Därför går det inte alltid att säkerställa den exakta exponeringen mot dessa verksamheter. Som ovan nämnts använder fondbolaget etablerade leverantörer för estimat i de fall relevant data inte finns tillgänglig från investeringsobjekten. Genom urvalet av leverantörer med en etablerad position i marknaden säkerställer fondbolaget efter bästa bedömning att den data som levereras håller en hög kvalité. Därför anser fondbolaget att begränsningarna i datahanteringen inte äventyrar främjandet av de miljörelaterade och/eller de sociala egenskaperna som fonden främjar.


Due Diligence

Fondbolaget har rutiner för due diligence för att säkerställa att hållbarhetskrav som uppställts för respektive fond beaktas i investeringsbesluten som fattas. Due diligence processen vad gäller hållbarhet är integrerad i den utvärdering som görs av fondens alla investeringar. Ett så kallat Scorecard upprättas för varje kärninvestering och följs upp på kvartalsbasis eller när ny information finns tillgänglig. Dokumentationen sker med fondbolagets hållbarhetsmatris som bas och avvikelser eller förändringar dokumenteras för varje innehav. Stickprovskontroller genomförs löpande för att säkerställa att kärninnehavens Scorecard är uppdaterade. Utöver detta utför även funktionen för riskkontroll halvårsvisa kontroller för att säkerställa att de underliggande tillgångarna är i linje med de hållbarhetskriterier som uppställts för varje fond. Vid avvikelser eller överträdelser sker en rapportering från hållbarhetsansvarig till ansvarig förvaltare samt till förvaltningschef.


Policyer för aktieägarengagemang

Fondbolaget har antagit en särskild policy för aktieägarengagemang som även beskriver Fondbolagets påverkansarbete inom miljö-, sociala- samt styrningsrelaterade frågeställningar. Utöver detta väljer förvaltaren av fonden ut investeringsobjekt baserat på god styrning genom att bedöma villkor för anställda, ersättningssystem samt ledningsstrukturer. Fonden exkluderar investeringsobjekt som bryter mot internationella normer och konventioner relaterade till rättigheter för anställda, samt korruption och mutor. Relevanta principer och riktlinjer inkluderar FN Global Compact principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. 

I den händelse något innehav erhåller en anmärkning från Sustainalytics ska ansvarig förvaltare undersöka och ta ställning till överträdelsen. Om förvaltaren anser att anmärkningen är av ringa karaktär och ej är av sådan signifikans att det bedöms påverka den hållbarhetsnivå Bolaget eftersträvar ska det skriftligen argumenteras för förvaltningschefen, hållbarhetsansvarige och funktionen för riskkontroll om varför innehavet kan behållas, varefter förvaltningschefen fattar beslut i frågan. Då förvaltaren ser allvarligt på överträdelsen ska innehavet avyttras. Investeringsobjekten kan även ges möjlighet att agera på de anmärkningar som erhållits. I de fallen agerar fondbolaget utefter en särskild handlingsplan bestående av 1) ställningstagande i relation till erhållen information, 2) informationsinsamling från det berörda investeringsobjektet liksom andra källor om vad som inträffat och hur det hanteras, 3) bedömning av anmärkningens allvarlighetsgrad, 4) vad investeringsobjektet gör för att hantera anmärkningen och inom vilken tidplan, och 5) om investeringsobjektet inte kan hantera anmärkningen på önskvärt sätt – bedömning om avyttring.

I den händelse ett innehav avyttras ska detta ske på ett sätt som är i andelsägarnas bästa intresse. I samband med årets första ordinarie styrelsemöte och det första ordinarie styrelsemötet i tredje kvartalet ska hållbarhetsansvarige sammanställa en skriftlig rapport till styrelsen över eventuella innehav som erhållit anmärkning med redogörelse för om de avyttrats eller behållits och i det senare fallet med en redovisning om på vilka grunder. Härutöver ska hållbarhetsansvarige i samband med årets första ordinarie styrelsemöte upprätta en skriftlig rapport till styrelsen över Bolagets hållbarhetsarbete under året.


Valt referensvärde

Fonden använder ett index som inte är förenligt med fondens miljörelaterade och sociala egenskaper. Indexet används inte för att bedöma om fonden möter de miljörelaterade och sociala egenskaperna som främjas.Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Lancelot Asset Management AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies