Lancelot Stabil

Lancelot Stabil är vår allokeringsfond som huvudsakligen investerar i aktier och obligationer med målet att skapa en god riskjusterad avkastning över tid till låg risk.

Sedan start:

331.9%

June:

0.6%

I år:

5.8%

Värdeutveckling

VÄRDEUTVECKLING EFTER ARVODEN 30 June

Sedan start:

331.9%

Jämförelseindex sedan start:

80.4%

June:

0.6%

Innevarande år:

5.8%

Lancelot Stabil

28 juni 2024

Ackumulerande andelar

43,19 SEK

Utdelande andelar

21,27 SEK

Fondförmögenhet

689 MSEK

Avkastning 2024

5,80 %

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. . Alla avkastningssiffrorna är beräknade efter arvoden och ingen hänsyn har tagits till inflation. Jämförelseindex: SSVX360. Avkastningssiffror gäller för fonden Lancelot Stabil sedan starten den 1 mars 1996 till och med den 28 april 2023. Fonden förvaltas sedan 2022 av Martin Axell. För informationsbroschyr, fondfaktablad eller årsberättelse se www.lancelot.se eller ring oss på 08-440 53 80.

Lancelot Stabil

Lancelot Stabil är vår allokeringsfond som huvudsakligen investerar i aktier och obligationer med målet att skapa en god riskjusterad avkastning över tid till låg risk. Jämförelseindex är 360-dagars statsskuldväxelränta. Förvaltningsinriktningen är sådan att skyddandet av kapitalet prioriteras och någon på förhand bestämd aktieandel existerar inte.

Investeringsstrategin är helt igenom aktiv utan hänsyn till något benchmark och tar sin utgångspunkt i en strukturerad makrobaserad analys där förvaltaren väljer de mest attraktiva tillgångsslagen inom huvudsakligen aktier och obligationer. Aktieandelen, räntedurationen och andelen företagsobligationer varieras baserat på den bedömda attraktiviteten vid varje tidpunkt, med syfte att skapa meravkastning genom aktiv allokering då ekonomin rör sig genom konjunkturcykeln. Fonden eftersträvar en diversifiering (riskspridning) av aktieinnehaven över länder och branscher, samt för obligationer över löptider, kreditrisk, samt emittenter (stater och företag). En bred diversifiering minskar fondens risk och bidrar därmed till målet om en god riskjusterad avkastning. 

Urvalet av enskilda aktier och obligationer tar sin utgångspunkt i den övergripande tillgångsallokeringen men baseras på fundamental analys. Aktieallokeringen inriktas huvudsakligen på stabila bolag i Sverige och globalt med syfte att uppnå en jämn avkastning med begränsade värdefall. Stabila bolag kännetecknas av lägre volatilitet än marknaden, robust affärsmodell, en stabil och relativt konjunkturokänslig intjäning, en hög avkastning på eget kapital, en låg värdering samt en god vinsttillväxt i förhållande till sina konkurrenter. I tillägg till stabila bolag väljs från tid till annan mer konjunkturkänsliga bolag vid de tillfällen då det bedöms att ekonomin står inför ett uppsving. 

Obligationsportföljens löptid varieras på kort sikt men är i genomsnitt låg över tid för att begränsa fondens känslighet mot stigande räntor. Fonden håller huvudsakligen obligationer med hög kreditkvalitet, så kallad Investment Grade, men kan investera i värdepapper med lägre kreditkvalitet om den riskjusterade avkastningen bedöms som attraktiv. Den geografiska fördelningen har en tyngdpunkt på svenska obligationer men med inslag av globala innehav.

Utdelning

Lancelot Stabil har två aktieslag, en utdelande och en icke-utdelande . Den utdelande klassen kan vara lämplig för exempelvis stiftelser som har behov av årlig utdelning. Den årliga utdelningen uppgår till lägst fondens jämförelseindex (360 dagars stadsskuldväxelränta). Om jämförelseindex är lägre än 2 procent har Lancelot rätt att bestämma att utdelningen ska uppgå till ett högre belopp. Normalt uppgår därför utdelningen till lägst 2 procent av andelsvärdet. Utdelning utbetalas i januari.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Lancelot Stabil är artikel 8 och främjar hållbarhet. Läs mer här: Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Fondförvaltare

Martin Axell, född 1978, är ansvarig förvaltare för fonden Lancelot Stabil. Martin har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Han kommer närmast från Länsförsäkringar där han var chef för blandfondsförvaltningen. Martin har tidigare en lång karriär inom förvaltning från bland annat Morgan Stanley och BT Pension Scheme i London. Martin började på Lancelot under 2022.

Martin

Fondfakta Lancelot Stabil

Placeringsinriktning:

Allokeringsfond, investerar i både aktier och räntebärande instrument. Risken motsvaras av en aktievikt på cirka 30 procent över tid.

Tillgångslag:

Aktieportföljen är huvudsakligen investerad i stabila bolag i Sverige och globalt. Ränteportföljen fokuserar främst på obligationer med hög kreditvärdighet, begränsad ränterisk och med tyngdpunkt på Sverige.

Denominerad Valuta:

SEK

Ansvariga portföljförvaltare:

Martin Axell

Fast arvode:

1% per år

Startdag:

1996-03-15

Rörligt arvode:

15 % av den del av totalavkastningen som överstiger referensräntan, debiteras vid årets slut.

Jämförelseindex:

360-dagars svensk statsskuldsränta. Dock lägst 0.

High watermark:

Ja, fonden erlägger endast prestationsbaserat arvode då eventuell underavkastning i förhållande till referensräntan från tidigare perioder har inhämtats. Beräknas kollektivt och är evigt.

Insättningsbelopp:

100 SEK via Avanza och Nordnet. Via Lancelot, första insättning lägst 500 000 kronor, därefter multiplar av 100 000 kronor per teckningstillfälle.

Teckning/inlösen:

Dagligen

Utdelning:

Två aktieklasser varav den ena är utdelande. Utdelning sker årligen i januari och motsvarar fondens jämförelseindex föregående år, dock lägst 2 procent av andelsvärdet i normala fall.

Fondbolag:

FundRock Management Company S.A.

Förvaringsinstitut:

Skandinaviska Enskilda Banken S.A., Luxemburg, ett helägt dotterbolag inom SEB-koncernen.

Tillståndsgivande myndighet:

CSSF, Luxemburg

Revisor:

PriceWaterhouseCoopers S.à.r.l., Luxemburg

ISIN-Kod:

Utdelande aktier: LU0094908760. Återinvesterande aktier: LU0085329745

Avkastning efter avgifter

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Helår
2024 Index
0.9% 0.3%
0.7% 0.3%
2.0% 0.3%
0.3% 0.3%
1.1% 0.3%
0.6% 0.3%
5.8% 1.7%
2023 Index
1.7% 0.2%
-0.4% 0.2%
-0.9% 0.2%
1.8% 0.2%
0.2% 0.2%
0.1% 0.2%
0.4% 0.2%
0.4% 0.2%
-0.5% 0.2%
0.4% 0.2%
2.2% 0.2%
1.9% 0.2%
7.6% 2.9%
2022 Index
-0.4% 0.0%
-2.2% 0.0%
-0.5% 0.0%
-0.7% 0.0%
-0.5% 0.0%
-1.7% 0.0%
1.6% 0.0%
-1.1% 0.0%
-1.4% 0.0%
0.9% 0.0%
1.4% 0.0%
-0.5% 0.0%
-5.1% 0.0%
2021 Index
1.1% 0.0%
0.7% 0.0%
1.7% 0.0%
0.7% 0.0%
0.2% 0.0%
1.0% 0.0%
1.4% 0.0%
0.3% 0.0%
-1.0% 0.0%
0.4% 0.0%
0.6% 0.0%
1.0% 0.0%
8.3% 0.0%
2020 Index
0.1% 0.0%
-1.6% 0.0%
-5.9% 0.0%
2.8% 0.0%
0.9% 0.0%
1.3% 0.0%
1.3% 0.0%
0.9% 0.0%
0.6% 0.0%
-0.7% 0.0%
2.0% 0.0%
0.1% 0.0%
1.8% 0.0%
2019 Index
1.6% 0.0%
1.7% 0.0%
0.7% 0.0%
0.8% 0.0%
-1.1% 0.0%
1.1% 0.0%
-0.1% 0.0%
-0.6% 0.0%
0.7% 0.0%
0.4% 0.0%
0.5% 0.0%
-0.1% 0.0%
5.8% 0.0%
2018 Index
-0.3% 0.0%
-0.6% 0.0%
-0.2% 0.0%
1.0% 0.0%
0.1% 0.0%
0.0% 0.0%
0.5% 0.0%
0.3% 0.0%
-0.2% 0.0%
-1.1% 0.0%
0.1% 0.0%
-1.6% 0.0%
-2.0% 0.0%
2017 Index
0.9% 0.0%
0.9% 0.0%
0.9% 0.0%
1.2% 0.0%
-0.1% 0.0%
-0.3% 0.0%
-1.0% 0.0%
-0.1% 0.0%
1.7% 0.0%
1.0% 0.0%
-0.2% 0.0%
-0.3% 0.0%
4.7% 0.0%
2016 Index
-1.7% 0.0%
-0.1% 0.0%
0.7% 0.0%
0.5% 0.0%
0.2% 0.0%
-1.3% 0.0%
1.5% 0.0%
0.6% 0.0%
0.0% 0.0%
0.1% 0.0%
0.4% 0.0%
0.4% 0.0%
1.5% 0.0%
2015 Index
0.7% 0.0%
2.1% 0.0%
0.1% 0.0%
0.4% 0.0%
0.4% 0.0%
-0.9% 0.0%
1.5% 0.0%
-2.0% 0.0%
-1.5% 0.0%
1.5% 0.0%
0.8% 0.0%
-1.6% 0.0%
1.4% 0.1%
2014 Index
-0.3% 0.1%
1.2% 0.1%
0.5% 0.1%
0.6% 0.1%
0.8% 0.1%
0.3% 0.1%
-0.3% 0.1%
0.0% 0.1%
0.1% 0.1%
1.1% 0.1%
0.5% 0.1%
1.2% 0.1%
5.9% 0.8%
2013 Index
1.9% 0.1%
0.5% 0.1%
1.7% 0.1%
1.0% 0.1%
1.5% 0.1%
0.1% 0.1%
2.0% 0.1%
-0.3% 0.1%
0.8% 0.1%
0.5% 0.1%
0.5% 0.1%
0.1% 0.1%
10.7% 0.7%
2012 Index
1.0% 0.1%
0.6% 0.1%
0.9% 0.1%
-0.6% 0.1%
-1.0% 0.1%
0.1% 0.1%
0.7% 0.1%
0.0% 0.1%
1.0% 0.1%
0.1% 0.1%
0.8% 0.1%
1.2% 0.1%
5.0% 0.9%
2011 Index
-0.3% 0.1%
-0.9% 0.1%
1.3% 0.1%
0.6% 0.1%
0.4% 0.1%
-1.1% 0.1%
-0.4% 0.1%
-3.0% 0.1%
-1.8% 0.1%
3.7% 0.1%
-1.5% 0.1%
1.6% 0.1%
-1.7% 1.6%
2010 Index
1.1% 0.0%
0.0% 0.0%
1.9% 0.0%
-0.9% 0.0%
-1.6% 0.0%
-0.7% 0.0%
0.8% 0.0%
-0.9% 0.0%
1.0% 0.0%
0.9% 0.0%
-0.2% 0.0%
1.7% 0.0%
3.1% 0.3%
2009 Index
-1.4% 0.1%
-0.9% 0.1%
0.4% 0.1%
4.4% 0.1%
1.4% 0.1%
0.9% 0.1%
2.1% 0.1%
1.2% 0.1%
0.6% 0.1%
1.0% 0.1%
0.2% 0.1%
1.4% 0.1%
11.9% 1.2%
2008 Index
-2.9% 0.3%
1.3% 0.3%
0.6% 0.3%
0.3% 0.3%
0.0% 0.3%
-2.2% 0.3%
-0.6% 0.3%
1.7% 0.3%
-3.1% 0.3%
-0.5% 0.3%
-0.8% 0.3%
1.9% 0.3%
-4.3% 4.1%
2007 Index
0.7% 0.3%
0.4% 0.3%
0.9% 0.3%
1.0% 0.3%
1.3% 0.3%
-0.1% 0.3%
-1.5% 0.3%
0.2% 0.3%
-0.5% 0.3%
-0.1% 0.3%
0.4% 0.3%
0.5% 0.3%
3.1% 3.4%
2006 Index
0.8% 0.2%
1.5% 0.2%
2.3% 0.2%
1.1% 0.2%
-1.9% 0.2%
0.2% 0.2%
-0.6% 0.2%
1.8% 0.2%
2.2% 0.2%
0.6% 0.2%
0.2% 0.2%
2.3% 0.2%
10.9% 2.3%
2005 Index
1.1% 0.2%
1.9% 0.2%
1.4% 0.2%
-1.2% 0.2%
1.4% 0.2%
2.6% 0.2%
2.6% 0.2%
-0.4% 0.2%
0.4% 0.2%
-1.4% 0.2%
1.0% 0.2%
1.0% 0.2%
10.7% 2.2%
2004 Index
0.0% 0.2%
1.4% 0.2%
-0.5% 0.2%
0.4% 0.2%
0.1% 0.2%
0.3% 0.2%
-0.1% 0.2%
0.2% 0.2%
0.4% 0.2%
0.5% 0.2%
1.9% 0.2%
1.6% 0.2%
6.3% 2.8%
2003 Index
-2.0% 0.3%
-0.1% 0.3%
-0.2% 0.3%
2.0% 0.3%
0.6% 0.3%
0.8% 0.3%
0.0% 0.3%
1.3% 0.3%
-0.8% 0.3%
2.9% 0.3%
0.9% 0.3%
1.7% 0.3%
7.2% 3.6%
2002 Index
1.1% 0.3%
2.5% 0.3%
2.2% 0.3%
0.2% 0.3%
0.6% 0.3%
-1.2% 0.3%
-1.8% 0.3%
-0.8% 0.3%
-3.0% 0.3%
0.8% 0.3%
3.0% 0.3%
-1.6% 0.3%
1.7% 4.0%
2001 Index
2.1% 0.4%
0.6% 0.4%
-0.3% 0.4%
0.9% 0.4%
1.5% 0.4%
-0.4% 0.4%
0.7% 0.4%
-0.4% 0.4%
-0.6% 0.4%
1.5% 0.4%
2.3% 0.4%
-0.2% 0.4%
7.8% 4.3%
2000 Index
-0.9% 0.3%
0.7% 0.3%
0.5% 0.3%
-0.3% 0.3%
1.2% 0.3%
-2.8% 0.3%
0.5% 0.3%
0.7% 0.3%
-2.8% 0.3%
0.2% 0.3%
-0.8% 0.3%
0.9% 0.3%
-3.0% 4.3%
1999 Index
-0.2% 0.3%
-0.9% 0.3%
2.5% 0.3%
2.4% 0.3%
1.1% 0.3%
-0.2% 0.3%
0.6% 0.3%
0.2% 0.3%
-0.9% 0.3%
0.1% 0.3%
2.2% 0.3%
2.5% 0.3%
9.5% 3.5%
1998 Index
1.8% 0.4%
2.4% 0.4%
1.4% 0.4%
-0.3% 0.4%
2.1% 0.4%
0.2% 0.4%
-0.1% 0.4%
-3.7% 0.4%
-2.1% 0.4%
1.2% 0.4%
5.2% 0.4%
2.6% 0.4%
10.8% 5.0%
1997 Index
2.2% 0.3%
2.4% 0.3%
-0.5% 0.3%
-0.2% 0.3%
2.9% 0.3%
1.9% 0.3%
0.8% 0.3%
-1.2% 0.3%
2.7% 0.3%
-5.3% 0.3%
2.2% 0.3%
1.7% 0.3%
9.7% 4.0%
1996 Index
0.0% 0.0%
1.9% 0.3%
1.9% 0.7%
1.5% 0.7%
-0.3% 0.7%
-1.3% 0.7%
2.0% 0.7%
4.0% 0.7%
0.5% 0.7%
3.2% 0.7%
4.0% 0.7%
18.7% 6.6%
Se fler årtalSe färre årtal

Nyckeltal Lancelot Stabil

Lancelot Stabil

Avkastning till förfall

5,6

Duration

1,7

Direktavkastning aktier

2,8 %

Standardavvikelse 3 år

3,6 %

Standardavvikelse 5 år

4,5 %

Teckning via Lancelot

För fysisk person:
- Ifylld och underskrivet Fondkontoavtal
- Ifylld och underskriven Teckningsanmälan - Initial teckning
- Vidimerad och daterad kopia av giltig ID-handling

För juridisk person:
- Ifylld och underskrivet Fondkontoavtal
- Ifylld och underskriven Teckningsanmälan - Initial teckning
- När så krävs, ifylld och underskriven blankett Tilläggsinformation om bolaget
- Registreringsbevis (ej äldre än sex månader)
- Vidimerad och daterad kopia av giltig ID-handling för behörig firmatecknare

Betala teckningsbeloppet till fondens teckningskonto som står angivet på teckningsanmälan. Vänligen ange avsändare genom namn eller personnummer vid överföringen. Tecknade fondandelar registreras på kundens fondkonto hos Lancelot. Avräkningsnota sänds ut som bekräftelse på köpet av andelar inom fem bankdagar efter teckning. Lägsta tillåtna teckningsbelopp är SEK 500 000 vid första teckning, därefter multiplar av SEK 100 000 per teckningstillfälle.

Teckning via Avanza och Nordnet

Initial teckning om SEK 100 är möjligt via Avanza eller Nordnet. Då skall ovanstående blanketter ej användas utan teckning sker enligt Avanza och Nordnets instruktioner.

Tilläggsinvestering

Om du redan är kund i Lancelot Stabil och vill göra en tilläggsinvestering vänligen fyll i blanketten Teckningsanmälan - Tilläggsinvestering och skicka den till backoffice@lancelot.se. Handel sker dagligen i fonden.
Betala in teckningsbeloppet (multiplar av SEK 100 000 per teckningstillfälle) till fondens teckningskonto. Ange person-/organisationsnummer eller namn/bolagsnamn vid insättning.

Inlösen

För att lösa in andelar i Lancelot Stabil fyll i Inlösenanmälan och skicka till backoffice@lancelot.se. Inlösenanmälan som inkommer till Lancelot före klockan 11.00 leder normalt till inlösen per påföljande bankdag. Likvidbelopp utbetalas normalt till angivet konto fem bankdagar efter inlösendag. Juridisk person ska bifoga giltigt registreringsbevis eller annat bevis som styrker firmateckningsrätt.

Datum för teckning och inlösen

Lancelot Stabil är dagligt handlad och ordern läggs när Lancelot fått ovan listad dokumentation samt att vid teckning, teckningsbeloppet finns på Lancelot Stabils klientmedelskonto.

Ta del av fondens månadsbrev

Ja tack, jag vill gärna ta emot Lancelot Stabils månadsbrev:

Genom att registrera dig och bli prenumerant på våra utskick samtycker du till att Lancelot Asset Management AB behandlar personuppgifter om dig i syfte att skicka ut nyhetsbrev, inbjudningar till events, erbjudanden och annan information om Lancelot Asset Management AB, våra produkter och tjänster, till dig. De personuppgifter vi behöver för att göra dessa utskick till dig är namn och e-postadress. Uppgifterna kommer inte att användas för annat ändamål eller lämnas ut till tredje man. Du har alltid rätt att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte och återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte längre behandla dina personuppgifter för marknadsföring. Du kan återkalla ditt samtycke genom att klicka på avbeställningslänken längst ner i nyhetsbrevet eller kontakta jessica@lancelot.se. För ytterligare information kring vår behandling av personuppgifter, se Lancelots integritetspolicy.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Lancelot Asset Management AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies