Tillsyn

Lancelot Asset Management AB, organisationsnummer 556562-9705, står under Finansinspektionens tillsyn och har följande tillstånd enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder:

  • Tillstånd till fondverksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
  • Diskretionär portföljförvaltning av investeringsportföljer
  • Lämna investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
  • Ta emot och vidarebefordra order avseende finansiella instrument
  • Förvara och administrera andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar
  • Ta emot medel med redovisningsskyldighet

Revisor: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Peter Nilsson som huvudansvarig revisor

Funktionen för internrevision: KPMG AB med Mikaela Grundberg som huvudansvarig

Funktionen för regelefterlevnad: Harvest Advokatbyrå AB med Björn Wendleby som huvudansvarig.

Riskansvarig: Jessica Boman

Klagomålsansvarig: Björn Wendleby, Harvest Advokatbyrå AB, bjorn.wendleby@harvestadvokat.se

Information om riskhantering

Funktionen för riskhantering är organisatoriskt och funktionellt oberoende av förvaltningsorganisationen och är direkt underställd styrelsen i bolaget. Funktionen ansvarar för att kontrollera de risker som bolaget och vår verksamhet exponeras för, och att löpande bedöma huruvida bolagets riktlinjer är lämpliga och effektiva. I fondernas informationsbroschyrer finns information om de mest framträdande riskerna respektive fond är exponerad för.

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter som du lämnar i samband med att du blir fondandelsägare eller som samlas in registreras för att fullgöra fondbolagets rättsliga skyldighet att föra andelsägarregister. Uppgifterna används för administration, fullgörelse av ingångna avtal samt marknadsföring. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i Lancelots integritetspolicy.


Kontaktperson vid marknadssonderingar

Bolagets kontaktperson vid marknadssonderingar är Sverker Thufvesson.

Information om ersättningssystem

Enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-förordningen och Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2013(CRR) ska Lancelot Asset Management AB (”Bolaget”) offentliggöra information om Bolagets ersättningspolicy och dess tillämpning. Informationen offentliggörs en gång per år i samband med fastställandet av årsredovisningen för Bolaget.

Av 3 kap. 22 § samt 9 kap. 3 § i Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) framgår att Bolaget ska ha en ersättningspolicy. Av Europaparlamentet och Rådet förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (”Disclosureförordningen”) följer att Bolaget i sin ersättningspolicy ska lämna information om hur policyn är förenlig med Bolagets integrering av hållbarhetsrisker.  Enligt föreskrifterna ska Bolaget ha en ersättningspolicy som dels är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering, dels motverkar ett överdrivet risktagande. I det ingår att beakta hållbarhetsrisker. Ersättningspolicyn utformas och tillämpas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till företagets storlek och interna organisation samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet. Ersättningspolicyn ska även överensstämma med affärsstrategi, mål, värderingar och långsiktiga intressen för förvaltaren och de förvaltade alternativa investeringsfonderna eller investerarna i de alternativa investeringsfonderna, samt innehålla en förteckning över åtgärder som ska vidtas för att undvika intressekonflikter. Ersättningspolicyn omfattar samtliga anställda i Bolaget.

Av ersättningspolicyn framgår att Bolaget analyserar vilka risker som är förenade med Bolagets ersättningspolicy och ersättningssystem. På grundval av analysen identifieras särskilt reglerad personal hos förvaltaren. Det åligger Bolagets verkställande direktör att varje år genomföra ovan angiven analys och presentera ett skriftligt underlag till styrelsen, som fattar beslut om vilken personal som ska utgöra särskilt reglerad personal hos Bolaget. Styrelsen beslutar om ersättning till särskilt reglerad personal. Det åligger styrelsens ordförande att bereda sådana styrelsebeslut om ersättning. Verkställande ledningen, samtliga portföljförvaltare och anställda i kontrollfunktioner utgör särskilt reglerad personal.

Bolaget baserar den rörliga ersättningen till särskilt reglerad personal på den anställdes resultat, på den berörda affärsenhetens eller den alternativa investeringsfondens resultat och på företagets totala resultat. Vid bedömningen av den anställdes resultat beaktas både finansiella och icke-finansiella kriterier.

Ersättningsmodeller som förekommer i bolaget skall ha en lämplig balans mellan fasta och rörliga delar. Garanterade rörliga delar förekommer inte. De fasta delarna skall aldrig vara så låga att en rimlig total ersättning för en anställd förutsätter att även en rörlig ersättning utbetalas årligen. Därmed blir rörlig ersättning just rörlig och kan för ett enskilt år eller en längre period uppgå till noll.

För särskilt reglerad personal ska 40 procent av den rörliga ersättningen skjutas upp under tre år innan den betalas ut. Om den rörliga ersättningen är ett särskilt högt belopp skall 60 procent skjutas upp. Bolaget säkerställer i skriftliga avtal med de anställda att rörlig ersättning som skjutits upp endast betalas ut till den anställde till den del det är försvarbart med hänsyn till Bolagets finansiella situation och motiverat enligt Bolagets, den berörda affärsenhetens och den anställdes resultat. Den uppskjutna delen av ersättningen kan även falla bort helt av samma skäl.

Antalet anställda har under 2020 i genomsnitt uppgått till 16 personer. Kostnadsförda totalbelopp för ersättningar till dessa har för 2020 uppgått till 57 419 TSEK, varav 16 520 TSEK avser fast ersättning och 40 900 TSEK avser rörlig ersättning. Av de 57 419 TSEK har 46 837 TSEK utgjort ersättning till verkställande ledning och sådana anställda som väsentligt påverkar de alternativa investeringsfondernas och de diskretionära förvaltningsuppdragens riskprofil och 10 582 TSEK har utgjort ersättning till övrig personal. 12 personer har erhållit rörlig ersättning. All ersättning har varit i kontanta medel. Inga avgångsvederlag har betalats ut. Bolagets funktion för regelefterlevnad granskar årligen om Bolagets ersättningssystem överensstämmer med ersättningspolicyn och rapporterar resultatet till Bolagets styrelse.