hallbarhet-lancelot-1556

Hållbarhet

Hållbarhet

Lancelot arbetar aktivt med hållbara investeringar. Detta betyder bland annat att vi tar hänsyn till både nuvarande och framtida generationers behov och att vi tar ett långsiktigt ansvar i det dagliga arbetet. Hög moral och god affärsetik präglar alla delar av företagets verksamhet.

hallbarhet-lancelot-1556
Målsättning

Arbetet i Lancelot utgår ifrån företagets gemensamma värdegrund som bygger på långsiktighet, öppet tankesätt, ansvar och kvalitet.  Värdegrunden är central i vårt dagliga arbete och definierar den attityd vi har internt såväl som externt. Våra beslut bygger på noggranna överväganden, där kortsiktiga och långsiktiga för- och nackdelar vägs mot varandra för att säkerställa lösningar som är hållbara i det långa perspektivet. Lancelot arbetar aktivt med hållbara investeringar. Detta betyder bland annat att vi tar hänsyn till både nuvarande och framtida generationers behov och att vi tar ett långsiktigt ansvar i det dagliga arbetet. Hög moral och god affärsetik präglar alla delar av företagets verksamhet. Arbetet i Lancelot utgår ifrån företagets gemensamma värdegrund som bygger på långsiktighet, öppet tankesätt, ansvar och kvalitet.  Värdegrunden är central i vårt dagliga arbete och definierar den attityd vi har internt såväl som externt. Våra beslut bygger på noggranna överväganden, där kortsiktiga och långsiktiga för- och nackdelar vägs mot varandra för att säkerställa lösningar som är hållbara i det långa perspektivet.

Lancelot stöder FN Global Impacts principer för mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption och ILOs grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Vi har även undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI). Vi ska vara goda samhällsmedborgare och agera ansvarsfullt i våra affärsrelationer. Vi motsätter oss korruption i alla dess former. Vi arbetar för att ständigt förbättra oss i vårt hållbarhetsarbete och för en öppen och ärlig dialog med olika intressenter både inom och utanför vår egen organisation. Alla medarbetare har ett ansvar för hållbarhetsarbetet.

Investeringar

Lancelots kapitalförvaltning ska vara en förebild för såväl våra kunder och andra investerare som vill ta ansvar och arbeta mot en hållbar utveckling. Detta uppnås genom att vi bedriver en långsiktigt lönsam kapitalförvaltning som gynnar både våra kunder och ägare. Vi är transparenta kring våra val samt har ett stort mått av kritiskt tänkande, civilkurage och avsaknad av konsensustänkande.

Vi arbetar aktivt med hållbarhet i alla investeringar vi genomför både utifrån ett top-down och ett bottom-up perspektiv. Utifrån ett top-down perspektiv arbetar vi efter att identifiera investeringar i bolag som är exponerade mot strukturella trender som är långsiktigt hållbara. Vi är av den bestämda uppfattningen att hållbarhet är en fundamental förutsättning för att en innovation, tjänst eller företeelse långsiktigt och strukturellt ska kunna växa snabbare än genomsnittet i världsekonomin. Det innebär att företag som baserar sin affärsidé, produkt och tjänst på något som inte är långsiktigt hållbart, inte kommer att kunna växa i samma takt. Över tid kan de därför inte få avkastning på sitt kapital på ett tillfredställande sätt, vilket i sin tur kan leda till att de får problem med finansiering och investeringar. Tvärtemot vad som ibland förekommer i den allmänna debatten, finns det därför inget motsatsförhållande mellan hållbarhet och långsiktig avkastning. Kommer vi sedan ned till bottom-up perspektivet, dvs. bolagsanalysen och den påföljande värdepappersselekteringen, blir världen bättre om vi som investerare påverkar. Genom att investera i bolag som aktivt arbetar med att ta socialt och miljömässigt ansvar uppmuntrar vi företagen att arbeta mot att bli ännu bättre. Upplever dessa företag att investerare och konsumenter premierar och kräver detta arbete kommer det att leda till att hållbarhetsarbetet fortsätter och/eller intensifieras.

Vi följer också löpande vad som händer inom områden där vi ännu har svårt att hitta börsnoterade företag att investera i, t ex inom det område som kallas ”impact investing”. De företag som arbetar med detta ligger mycket långt fram i sitt arbete med att adressera alla frågor som måste lösas för att få ett globalt långsiktigt hållbart samhälle. Genom att följa dessa områden lär oss mer om morgondagens bolag som med förväntad god lönsamhet adresserar de globala hållbarhets utmaningarna. Genom att följa och vara engagerade lär vi oss mycket som vi kan använda i vår analys och vårt påverkansarbete när vi investerar i noterade bolag.

Extern oberoende granskning

Vi tillämpar också Sustainalytics analysmodell som används för att granska hur företag följer internationella konventioner och riktlinjer inom miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Sustainalytics tillämpar bland annat internationella ramverk såsom FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) och FN:s Global Compact (UN Global Compact). Dessa ramverk baseras i sin tur på internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbete och korruption.

Sustainalytics screenar alla våra direktförvaltade fonder samt våra diskretionära mandat varje halvår. Om screeningen visar att vi har investerat i bolag som inte uppfyller ovanstående krav eller på något sätt är investerade i kontroversiella verksamheter där omsättningen kommer från produktion och/eller försäljning av alkohol, tobak, spel, pornografi, fossila bränslen eller vapen utvärderar vi varför Sustainalytics har fått ett annat resultat i sin screening jämfört med vår analys. Om vi kommer till samma slutsats som Sustainalytics säljer vi bolaget. Om vi dock efter utvärderingen av Sustainalytics utfall anser att det är en specifik situation som är oklar eller svårbedömd för vi alltid en diskussion med våra kunder om det specifika innehavet där vi tillsammans kommer fram till om vi skall behålla innehavet eller inte.

Policy för integrering av hållbarhetsrisker

Bolaget har antagit en gemensam policy för integrering av hållbarhetsrisker/Due diligence-policy där Bolaget anger hur hållbarhetsrisker är integrerade i investeringsbeslutsprocessen. Bolaget integrerar hållbarhetsrisker i sin investeringsbeslutsprocess både för de fonder Bolaget förvaltar och i den diskretionära portföljförvaltning som tillhandahålls, liksom i den investeringsrådgivning som Bolaget lämnar. I begreppet hållbarhetsrisk väger Bolaget in risker som är identifierade och relaterade till miljö och klimat, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, mångfald och jämställdhet samt transparens. I Bolagets policy identifierar Bolaget hållbarhetsrisker utifrån World Economic Forums Globala riskrapporter för åren 2020 och 2021. 


Due diligence-policy

Bolaget har beslutat att beakta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer på bolagsnivå. Bolaget har därför upprättat en Due diligence-policy i enlighet med artikel 4 i Disclosureförordningen. I Bolagets gemensamma policy för integrering av hållbarhetsrisker/ Due diligence-policy beskriver Bolaget hur Bolaget beaktar negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i sina investeringsbeslut och i sin investeringsrådgivning. Bolaget har identifierat relevanta områden där negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer kan förekomma och beskriver i sin policy hur Bolaget prioriterar mellan olika negativa konsekvenser. Bolaget anger även vilka åtgärder som Bolaget vidtar för att säkerställa att negativa konsekvenser för hållbarhet beaktas i investeringsbesluten och i investeringsrådgivningen. Som en del i Bolagets arbete väljs särskilda verksamheter bort som till sin natur bedöms ha negativa konsekvenser för hållbar utveckling.   

Följande huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer har Bolaget för närvarande identifierat: 

Miljörelaterade negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

  • Höga växthusgasutsläpp
  • Hög energiförbrukning från ej förnyelsebar energi
  • Skador för biologisk mångfald
  • Stora avfall

Sociala och personalrelaterade negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

  • Avsaknad av erkännande av ILO om arbetstagares rättigheter
  • Könsdiskriminerande löner
  • Barnarbete

Negativa konsekvenser för mänskliga rättigheter och bekämpning av antikorruption och mutor

  • Avsaknad av policy för mänskliga rättigheter
  • Avsaknad av åtagande att följa FN:s principer om mänskliga rättigheter
  • Avsaknad av policy för antikorruption och mutor

Bolaget vidtar åtgärder för att säkerställa att Bolaget inte medverkar till negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i sina investeringsbeslut och i sin investeringsrådgivning. Bolagets förvaltare och analytiker träffar kontinuerligt företagsledningar och har en god möjlighet att diskutera samt följa upp investeringsobjektens hållbarhetsarbeten. Bolaget utövar även i vissa fall påverkansarbete genom att engagera sig i de investeringsobjekt som Bolaget investerar i inom ramen för portföljförvaltningen, eller som förvaltas i fonderna. Bolaget har även antagit en särskild policy för aktieägararrangemang där Bolaget anger hur påverkansarbete bedrivs i frågor som rör miljö, sociala, och styrningsrelaterade aspekter.  

Som en del i Bolagets beaktande av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer följer Bolaget internationella uppförandekoder såsom de tio principerna i FN Global Compact och FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter. Bolaget stödjer även UNPRI. 

REDOGÖRELSE FÖR DE HUVUDSAKLIGA NEGATIVA KONSEKVENSERNA AV INVESTERINGSRÅDGIVNING FÖR HÅLLBARHETSFAKTORER

Lancelot tar del av den förhandsinformation som finansmarknadsaktörerna har offentliggjort på dess hemsidor inom ramen för den investeringsrådgivning som Lancelot tillhandahåller. Detta inkluderar också den information som finansmarknadsaktörerna tillhandahåller avseende deras investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. 

I dagsläget har Lancelot inte fastställt några kriterier eller trösklar som grundar sig på de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer i bilaga I till den delegerade förordningen 2022/1288/EU då Lancelot bedömer att det inte är lämpligt när den data som finansmarknadsaktörerna rapporterar avseende de huvudsakliga negativa konsekvenserna av deras investeringsbeslut på hållbarhetsfaktorer i stor utsträckning är estimerad och därmed inte tillförlitlig. Mot denna bakgrund har Lancelot heller inte rangordnat eller baserat dess urval avseende finansiella produkter på finansmarknadsaktörernas rapportering. 

Lancelot utesluter dock inte att en sådan rangordning eller ett sådant urval kan komma att göras i framtiden när datakvaliteten blir mer tillförlitlig och relevant.

Ersättningspolicyns förenlighet med policyn för integrering av hållbarhetsrisker

Bolagets ersättningspolicy ska vid var tid vara förenlig med Bolagets policy för integrering av hållbarhetsrisker. Syftet med Bolagets ersättningspolicy är att motverka ett risktagande som inte är förenligt med fondernas eller portföljernas riskprofil, fondbestämmelser eller portföljavtal och andelsägarnas gemensamma intresse, eller kundernas bästa intresse. Bolagets ersättningsstruktur uppmuntrar inte till överdrivet risktagande, inte heller när det gäller hållbarhetsrisker. Bolagets analytiker och förvaltare är föremål för rörlig ersättning, och deras arbetsuppgifter kan även inverka på efterlevnaden av integrering av hållbarhetsrisker. Efterlevnad av Bolagets policy för integrering av hållbarhetsrisker utgör mot den bakgrunden en parameter vid beslut om rörlig ersättning till de vars arbetsuppgifter kan påverka Bolagets integrering av hållbarhetsrisker.

För med information om Sustainalytics arbete se https://www.sustainalytics.com/

Här kan du ta del av Lancelots Policy för due diligence och hållbarhet

Här kan du ta del av Lancelots Policy för integrering av hållbarhetstrisker

Här kan du ta del av Lancelots principer för aktieägarengagemang

Här kan du ta del av Redogörelse för investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer


Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Lancelot Asset Management AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies