Värdeutveckling

  • Sedan start: Innevarande år: Augusti:
  • Lancelot Camelot 1052,7% -8,6% -0,5%
  • Jämförelseindex 619,8% -3,5% -0,1%

Om Lancelot CamelotA°rets Globalfond_2018_vekt

Lancelot Camelot är vår globala aktiefond. Fondens målsättning är att genom en aktiv förvaltning uppnå en avkastning som väsentligt överstiger utvecklingen på den globala aktiemarknaden (MSCI World) inklusive utdelningar. Investeringarna sker huvudsakligen i Europa och USA i stora likvida internationella bolag. Andelen aktier kan variera mellan 60 och 120 procent av fondens värde och därigenom begränsa effekten av förväntade börsnedgångar respektive uppnå hävstång vid uppgångar. När andelen aktier understiger 100 procent placeras överskottet i likvida medel. Fonden kan i begränsad omfattning genomföra blankningsstrategier samt använda derivatinstrument. Portföljen består av ett fåtal utvalda aktieinnehav, normalt cirka 20 stycken.

Investeringsprocessen är baserad på fundamental makro- och företagsanalys. Vi analyserar världen, dess risker och möjligheter och hur det i sin tur påverkar de allmänna börsutsikterna. Detta styr valet av riskprofil och andelen aktier i fonden. I nästa steg väljs sektorer och därefter företag som förväntas gynnas av den bedömda framtida utvecklingen. Slutligen väljs önskad valutaexponering, med syfte att minska risken samt öka avkastningen.

Fondstruktur

Förvaltningen sker i en så kallad master-/feederfondstruktur. Som kund investerar du i feederfonden. Feederfonden investerar i sin tur i masterfonden Lancelot Camelot Master som sedan gör investeringar i marknaden.

Eftersom feederfonden endast investerar i masterfonden fövaltas din investering på precis samma sätt som Lancelot Camelot Master. Läs gärna informationsbroschyr och faktablad för respektive fond för detaljerad beskrivning av förvaltning och villkor.

Hållbara investeringar

Lancelot arbetar aktivt med att investera i hållbara bolag med hög moral och etik. Förutom ett internt arbete samarbetar vi med GES Investment Services AB som regelbundet screenar Lancelot Camelots innehav mot etiska och moraliska internationella konventioner och riktlinjer. För att läsa mer om vårt hållbarhetsarbete se Hållbara investeringar.                                                              Fondfakta Lancelot Camelot


                 LANCELOT CAMELOT A                  LANCELOT CAMELOT B
Placeringsinrikning:
Aktiefond som huvudsakligen investerar på aktiemarknaderna i Europa och USA.
Aktiefond som huvudsakligen investerar på aktiemarknaderna i Europa och USA.
Tillgångsslag:
Aktier och likvida medel
Aktier och likvida medel
Denominerad valuta:
SEK
SEK
Ansvariga portföljförvaltare:
Christian Granquist och Per Hedberg
Christian Granquist och Per Hedberg
Fast arvode:
1 % per år
1,3 % per år
Startdag:
28 maj 2003
15 dec 2016
Rörligt arvode:
20 % av den del av totalavkastningen som överstiger jämförelseindex, debiteras månadsvis i efterskott.
20 % av den del av totalavkastningen som överstiger jämförelseindex, debiteras dagligen.
Jämförelseindex:
MSCI World NDTR Index, i SEK (Bloomberg: NDDUWI)
MSCI World NDTR Index, i SEK (Bloomberg: NDDUWI)
High Watermark:
Ja, fonden erlägger endast prestationsbaserat arvode då eventuell underavkastning i förhållande till jämförelseindex från tidigare perioder har inhämtats. Beräknas per individ och är evigt.
Ja, fonden erlägger endast prestationsbaserat arvode då eventuell underavkastning i förhållande till jämförelseindex från tidigare perioder
har inhämtats. Beräknas kollektivt och är evigt.

Insättnings- och uttagsavgift:
Nej
Nej
Insättningsbelopp:
Första insättning lägst 1 000 000 kronor. Tilläggsinvestering 100 000 kronor (1 000 000 kr hos Avanza och Nordnet).
Första insättning lägst 1 000 000 kronor (100 kr via Avanza och Nordnet), tilläggsinvestering 100 kronor.
Teckning/Inlösen:
Månadsvis
Dagligen
Utdelning:
Nej
Nej
Fondbolag:
Lancelot Asset Management AB
Lancelot Asset Management AB
Förvaringsinstitut:
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)
Tillståndsgivande myndighet:
Finansinspektionen
Finansinspektionen
Revisor:
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
ISIN-kod:
SE0001097072
SE0009241649

   Uppdaterat: 2017-07-10


Vill du bli kontaktad för att få veta mer om vår fond Lancelot Camelot?

Genom att registrera dig och bli prenumerant på våra utskick samtycker du till att Lancelot Asset Management AB behandlar personuppgifter om dig i syfte att skicka ut nyhetsbrev, inbjudningar till events, erbjudanden och annan information om Lancelot Asset Management AB, våra produkter och tjänster, till dig. De personuppgifter vi behöver för att göra dessa utskick till dig är namn och e-postadress. Uppgifterna kommer inte att användas för annat ändamål eller lämnas ut till tredje man. Du har alltid rätt att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte och återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte längre behandla dina personuppgifter för marknadsföring. Du kan återkalla ditt samtycke genom att klicka på avbeställningslänken längst ner i nyhetsbrevet eller kontakta jessica@lancelot.se. För ytterligare information kring vår behandling av personuppgifter, se Lancelots integritetspolicy.

-
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.