Initial Teckning

Via Lancelot

Det enklaste sättet att teckna andelar i fonden Lancelot Camelot är att teckna direkt hos Lancelot. Det sker självklart utan avgifter. Handel sker en gång i månaden i fonden. För att teckna andelar i Lancelot Camelot vänligen fyll i nedanstående dokument och skicka dem så att de är Lancelot tillhanda senast näst sista bankdagen i månaden.

Lancelot Asset Management AB
Att: Fondadministration
Box 161 72
SE-103 23 STOCKHOLM

För fysisk person:

För juridisk person:

Teckningsbeloppet (vid första teckning minimum SEK 1 000 000, därefter minst SEK 100 000 per teckningstillfälle) ska vara tillgängligt på fondens konto senast klockan 11.00 sista bankdagen före månadsskifte. Ange person-/organisationsnummer eller namn/bolagsnamn vid insättning. Avräkningsnota sänds ut som bekräftelse på köpet av andelar inom fem bankdagar efter teckning.

Teckning och inlösen via Avanza eller Nordnet

Ovanstående blanketter ska ej användas, teckning sker enligt Avanza och Nordnets instruktioner. Teckning i Lancelot Lancelot Camelot A sker i poster om minst SEK 1 000 000. Minsta insättning för Lancelot Camelot B är om SEK 100.

Avanza

Lancelot Camelot A
Lancelot Camelot B

Nordnet

Lancelot Camelot A
Lancelot Camelot B

Övriga distributörer

Nasdaq (www.nasdaq.com)
MFEX (www.mfex.com)
Fondmarknaden (www.fondmarknaden.se)
Fondab (www.fondab.com)
Nord Fondkommission (www.nordfk.se)
Allfunds (www.allfunds.com)
Max Mathiessen (www.maxm.com)
Söderberg & Partners (www.soderbergpartners.se)
SPP (www.spp.se)
Futur Pension (www.futurpension.se)

Tilläggsinvestering via Lancelot

Om du redan är kund i Lancelot Camelot A via Lancelot och vill göra en tilläggsinvestering vänligen fyll i blanketten Teckningsanmälan - Tilläggsinvestering och skicka den i original till ovanstående adress senast näst sista bankdagen i månaden.

Teckningsbeloppet (minst SEK 100 000 per teckningstillfälle) ska vara tillgängligt på fondens konto senast klockan 11.00 sista bankdagen före månadsskifte. Ange person-/organisationsnummer eller namn/bolagsnamn vid insättning.

Inlösen via Lancelot

Fonden är öppen för inlösen en gång i månaden. För att lösa in andelar i Lancelot Camelot fyll i Inlösenanmälan och skicka den i original så att den är Lancelot tillhanda senast 5 bankdagar före månadsskifte. Det sker självklart utan avgifter. Inlösen sker per den sista bankdagen varje månad och likvidbelopp utbetalas normalt till angivet konto fem bankdagar efter att NAV fastställts. Juridisk person ska bifoga giltigt registreringsbevis eller annat bevis som styrker firmateckningsrätt.

Om inlösenlikvid ska föras över till annat konto än vad som angavs vid initial teckning ska blanketten "Ändring av kunduppgifter" fyllas i och bifogas inlösenanmälan tillsammans med erforderliga dokument.

Datum för teckning/inlösen

Teckningsanmälan ska vara Lancelot tillhanda den näst sista bankdagen varje månad. Teckningsbeloppet ska finnas tillgängligt på Lancelot Camelots klientmedelskonto senast sista bankdagen kl 11:00.

Vid inlösen ska inlösenanmälan finnas tillgänglig hos Lancelot senast fem bankdagar före månadsskifte. Inlösenlikvid betalas ut några dagar in i den nya månaden.

Om teckning sker via Avanza eller Nordnet gäller deras regler för teckning och inlösen, oftast en eller två bankdagar före Lancelots tider. Lägg ordern i god tid  eller stäm av med Avanza eller Nordnet vilka tider som gäller.
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.