Teckna via Lancelot

Ett sätt att teckna andelar i fonden Lancelot Avalon A är att teckna direkt hos Lancelot. Det sker självklart utan avgifter. Handel sker en gång i månaden i fonden. För att teckna andelar i Lancelot Avalon A vänligen fyll i nedanstående dokument och skicka dem så att de är Lancelot tillhanda senast näst sista bankdagen i månaden.

Lancelot Asset Management AB
Att: Fondadministration
Box 161 72
SE-103 23 STOCKHOLM

För fysisk person:

För juridisk person:

Teckningsbeloppet (vid första teckning minimum SEK 1 000 000, därefter minst SEK 100 000 per teckningstillfälle) ska vara tillgängligt på fondens konto senast klockan 11.00 sista bankdagen före månadsskifte. Ange person-/organisationsnummer eller namn/bolagsnamn vid insättning. Avräkningsnota sänds ut som bekräftelse på köpet av andelar inom fem bankdagar efter teckning.

Teckna via Avanza och Nordnet

Ovanstående blanketter ska ej användas, teckning sker enligt Avanza och Nordnets instruktioner. Teckning i Lancelot Lancelot Avalon A sker i poster om minst SEK 1 000 000. Minsta insättning för Lancelot Avalon B är om SEK 100.

Avanza

Lancelot Avalon A
Lancelot Avalon B


Distributörer

Allfunds Sweden AB (www.allfunds.com)
Avanza Bank AB (www.avanza.se)
MFEX Mutual Funds Exchange AB (www.mfex.com)
Nordnet Bank AB (www.nordnet.se)
Söderberg & Partners Wealth Management AB (www.soderbergpartners.se)


Tilläggsinvestering

Om du redan är kund i Lancelot Avalon A och vill göra en tilläggsinvestering vänligen fyll i blanketten

Teckningsanmälan - Tilläggsinvestering och skicka den till ovan adress eller backoffice@lancelot.se senast näst sista bankdagen i månaden.

Teckningsbeloppet (minst SEK 100 000 per teckningstillfälle) ska vara tillgängligt på fondens konto senast klockan 11.00 sista bankdagen före månadsskifte. Ange person-/organisationsnummer eller namn/bolagsnamn vid insättning.

Inlösen

Fonden är öppen för inlösen en gång i månaden. För att lösa in andelar i Lancelot Avalon A fyll i Inlösenanmälan och skicka den i original så att den är Lancelot tillhanda senast 5 bankdagar för månadsskifte. Det sker självklart utan avgifter. Inlösen sker per den sista bankdagen varje månad och likvidbeloppet utbetalas normalt till angivet konto fem bankdagar efter att NAV fastställts. Juridisk person ska bifoga giltigt registreringsbevis eller annat bevis som styrker firmateckningsrätt.

 Om inlösenlikvid ska föras över till annat konto än vad som angavs vid initial teckning ska blanketten "Ändring av kunduppgifter" fyllas i och bifogas inlösenanmälan tillsammans med erforderliga dokument.

Datum för teckning/inlösen

Teckningsanmälan ska vara Lancelot tillhanda den näst sista bankdagen varje månad. Teckningsbeloppet ska finnas tillgängligt på Lancelot Avalon As klientmedelskonto senast sista bankdagen kl 11:00.

Vid inlösen i Lancelot Avalon A ska inlösenanmälan finnas tillgänglig hos Lancelot senast fem bankdagar före månadsskifte. Inlösenlikvid betalas ut några dagar in i den nya månaden.

Om teckning sker via Avanza eller Nordnet gäller deras regler för teckning och inlösen, oftast en eller två bankdagar före Lancelots tider. Lägg ordern i god tid och kontakta Avanza eller Nordnet om vilka tider som gäller.


Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.