Värdeutveckling

  • Sedan start: Innevarande år: Juli:
  • Lancelot Ector 282,4% -4,4% 1,6%
  • Jämförelseindex 72,4% 0,0% 0,0%

Lancelot Ector

Lancelot Ector är vår blandfond som investerar i aktier och obligationer. Målsättning är att varje år uppnå en positiv real avkastning oberoende av börsens utveckling. Jämförelseindex är 360-dagars statsskuldväxelränta.

Förvaltningsinriktningen är sådan att skyddandet av kapitalet prioriteras. Någon på förhand bestämd normalaktieandel existerar inte. Under de senaste fem åren har aktieandelen varit drygt 30% och resterande del är investerad i svenska obligationer med kort löptid och mycket låg risk.

Investeringsbesluten grundas på en konsistent och strukturerad investeringsprocess baserad på fundamental analys. Aktievalen sker uteslutande genom val av enskilda bolag och av riskhänsyn ur ett portföljperspektiv. Vi tar ingen hänsyn till om något bolag är en del av ett aktieindex eller hur aktieindex är sammansatt. Därför avviker portföljens aktieavkastning från hur aktiemarkanden som helhet avkastar. Det resulterar i en koncentrerad aktieportfölj på normalt cirka 15 innehav. Aktieinvesteringarna sker i USA, Europa och Norden och andelen investerat kapital i utlandet beror på var vi anser att vi får mest avkastning i förhållande till risk. Vi anser att även valutan kan bidra till både avkastning samt att minska risk och vi gör därför aktiva val i valutan varje gång vi gör en investering.

Den totala portföljen liksom de två olika delportföljerna (aktie respektive ränteinstrument) är utformad med utgångspunkt från ett ”sparperspektiv” snarare än ett ”investeringsperspektiv” för att tydliggöra fondens två målsättningar; inflationsskydda sparkapitalet och undvika permanenta kapitalförluster*. Detta för med sig att fondens delportföljer inte söker slå ett på förhand givet jämförelseindex utan snarare söker generera en rimlig absolut avkastning för att uppnå målen.


*Permanent kapitalförlust = (a) en tillfällig kursnedgång låses in via en försäljning eller (b) investeringen återhämtar sig inte av fundamentala skäl.

Utdelning

Lancelot Ector har två aktieslag, en utdelande och en icke-utdelande . Den utdelande klassen kan vara lämplig för exempelvis stiftelser som har behov av årlig utdelning. Den årliga utdelningen uppgår till lägst fondens jämförelseindex (360 dagars stadsskuldväxelränta). Om jämförelseindex är lägre än 2 procent har Lancelot rätt att bestämma att utdelningen ska uppgå till ett högre belopp. Normalt uppgår därför utdelningen till lägst 2 procent av andelsvärdet. Utdelning utbetalas i januari.

Hållbara investeringar

Lancelot arbetar aktivt med att investera i hållbara bolag med hög moral och etik. Förutom ett internt arbete samarbetar vi med GES Investment Services AB som regelbundet screenar Lancelot Ectors innehav mot etiska och moraliska internationella konventioner och riktlinjer. För att läsa mer om vårt hållbarhetsarbete se Hållbara investeringar.


Fondfakta Lancelot Ector

Placeringsinrikning:Blandfond, investerar i både aktier och räntebärande instrument. Normalt ca 30 % aktier och 70 % räntebärande.
Tillgångsslag:Aktieportföljen är huvudsakligen investerad i likvida aktier. Ränteportföljen är investerad i räntebärande värdepapper denominerade i svenska kronor och med hög kreditvärdighet.
Denominerad valuta:SEK
Ansvarig portföljförvaltare:Sverker Thufvesson
Fast arvode:1 % per år
Startdag:15 mars 1996
Rörligt arvode:15 % av den del av totalavkastningen som överstiger jämförelseindex,debiteras vid årets slut.
Jämförelseindex:360-dagars svensk statsskuldsränta. Dock lägst 0.
High Watermark:Ja, fonden erlägger endast prestationsbaserat arvode då eventuell underavkastning i förhållande till jämförelseindex från tidigare perioder har inhämtats. Beräknas kollektivt och är evigt.
Insättnings- och uttagsavgift:Nej
Insättningsbelopp:Första insättning lägst 500 000 kronor, därefter multiplar av 100 000 kronor per teckningstillfälle vid teckning via fondkonto hos Lancelot.
Teckning/Inlösen:Dagligen
Utdelning:Två aktieklasser varav den ena är utdelande. Utdelning sker årligen i januari och motsvarar fondens jämförelseindex föregående år, dock lägst 2 procent av andelsvärdet i normala fall.
Fondbolag:SEB Fund Services S.A.
Förvaltande bolag:Lancelot Asset Management AB
Förvaringsinstitut:Skandinaviska Enskilda Banken S.A., Luxemburg, ett helägt dotterbolag inom SEB-koncernen
Tillståndsgivande myndighet:CSSF, Luxemburg
Revisor:PriceWaterhouseCoopers S.à.r.l., Luxemburg
ISIN-kod:Utdelande aktier: LU0094908760. Återinvesterande aktier: LU0085329745


Vill du bli kontaktad för att få veta mer om vår fond Lancelot Ector?

Genom att registrera dig och bli prenumerant på våra utskick samtycker du till att Lancelot Asset Management AB behandlar personuppgifter om dig i syfte att skicka ut nyhetsbrev, inbjudningar till events, erbjudanden och annan information om Lancelot Asset Management AB, våra produkter och tjänster, till dig. De personuppgifter vi behöver för att göra dessa utskick till dig är namn och e-postadress. Uppgifterna kommer inte att användas för annat ändamål eller lämnas ut till tredje man. Du har alltid rätt att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte och återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte längre behandla dina personuppgifter för marknadsföring. Du kan återkalla ditt samtycke genom att klicka på avbeställningslänken längst ner i nyhetsbrevet eller kontakta jessica@lancelot.se. För ytterligare information kring vår behandling av personuppgifter, se Lancelots

-
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.