Värdeutveckling

  • Sedan start: Innevarande år: Februari:
  • Lancelot Ector 284,7% 1,4% -0,4%
  • Jämförelseindex 73,2% 0,5% 0,2%

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. . Alla avkastningssiffrorna är beräknade efter arvoden och ingen hänsyn har tagits till inflation. Jämförelseindex: SSVX360. Avkastningssiffror gäller för fonden Lancelot Ector sedan starten den 1 mars 1996 till och med den 28 februari 2023. Fonden förvaltas sedan 2022 av Martin Axell. För informationsbroschyr, fondfaktablad eller årsberättelse se www.lancelot.se eller ring oss på 08-440 53 80.

Lancelot Ector

Lancelot Ector är vår allokeringsfond som huvudsakligen investerar i aktier och obligationer med målet att skapa en god riskjusterad avkastning över tid till låg risk. Jämförelseindex är 360-dagars statsskuldväxelränta. Förvaltningsinriktningen är sådan att skyddandet av kapitalet prioriteras och någon på förhand bestämd aktieandel existerar inte, men målet är att hålla en volatilitet över tid motsvarande en aktievikt på ca 30%.

Investeringsstrategin är helt igenom aktiv utan hänsyn till något benchmark och tar sin utgångspunkt i en strukturerad makrobaserad analys där förvaltaren väljer de mest attraktiva tillgångsslagen inom huvudsakligen aktier och obligationer. Aktieandelen, räntedurationen och andelen företagsobligationer varieras baserat på den bedömda attraktiviteten vid varje tidpunkt, med syfte att skapa meravkastning genom aktiv allokering då ekonomin rör sig genom konjunkturcykeln. Fonden eftersträvar en diversifiering (riskspridning) av aktieinnehaven över länder och branscher, samt för obligationer över löptider, kreditrisk, samt emittenter (stater och företag). En bred diversifiering minskar fondens risk och bidrar därmed till målet om en god riskjusterad avkastning.

Urvalet av enskilda aktier och obligationer tar sin utgångspunkt i den övergripande tillgångsallokeringen men baseras på fundamental analys. Aktieallokeringen inriktas huvudsakligen på stabila bolag i Sverige och globalt med syfte att uppnå en jämn avkastning med begränsade värdefall. Stabila bolag kännetecknas av lägre volatilitet än marknaden, robust affärsmodell, en stabil och relativt konjunkturokänslig intjäning, en hög avkastning på eget kapital, en låg värdering samt en god vinsttillväxt i förhållande till sina konkurrenter. I tillägg till stabila bolag väljs från tid till annan mer konjunkturkänsliga bolag vid de tillfällen då det bedöms att ekonomin står inför ett uppsving.

Obligationsportföljens löptid varieras på kort sikt men är i genomsnitt låg över tid för att begränsa fondens känslighet mot stigande räntor. Fonden håller huvudsakligen obligationer med hög kreditkvalitet, så kallad Investment Grade, men kan investera i värdepapper med lägre kreditkvalitet om den riskjusterade avkastningen bedöms som attraktiv. Den geografiska fördelningen har en tyngdpunkt på svenska obligationer men med inslag av globala innehav.

Utdelning

Lancelot Ector har två aktieslag, en utdelande och en icke-utdelande . Den utdelande klassen kan vara lämplig för exempelvis stiftelser som har behov av årlig utdelning. Den årliga utdelningen uppgår till lägst fondens jämförelseindex (360 dagars stadsskuldväxelränta). Om jämförelseindex är lägre än 2 procent har Lancelot rätt att bestämma att utdelningen ska uppgå till ett högre belopp. Normalt uppgår därför utdelningen till lägst 2 procent av andelsvärdet. Utdelning utbetalas i januari.

Hållbara investeringar

Lancelot arbetar aktivt med att investera i hållbara bolag med hög moral och etik. Förutom ett internt arbete samarbetar vi med GES Investment Services AB som regelbundet screenar Lancelot Ectors innehav mot etiska och moraliska internationella konventioner och riktlinjer. För att läsa mer om vårt hållbarhetsarbete se Hållbara investeringar.Fondfakta Lancelot Ector

Placeringsinrikning:Allokeringsfond, investerar i både aktier och räntebärande instrument. Risken motsvaras av en aktievikt på cirka 30 procent över tid.  
Tillgångsslag:

Aktieportföljen är huvudsakligen investerad i stabila bolag i Sverige och globalt. Ränteportföljen fokuserar främst på obligationer med hög kreditvärdighet, begränsad ränterisk och med tyngdpunkt på Sverige.

Denominerad valuta:SEK
Ansvarig portföljförvaltare:Martin Axell (sedan 2022)
Fast arvode:1 % per år
Startdag:15 mars 1996
Rörligt arvode:15 % av den del av totalavkastningen som överstiger jämförelseindex,debiteras vid årets slut.
Jämförelseindex:360-dagars svensk statsskuldsränta. Dock lägst 0.
High Watermark:Ja, fonden erlägger endast prestationsbaserat arvode då eventuell underavkastning i förhållande till jämförelseindex från tidigare perioder har inhämtats. Beräknas kollektivt och är evigt.
Insättnings- och uttagsavgift:Nej
Insättningsbelopp:

Första insättning lägst 500 000 kronor, därefter multiplar av 100 000 kronor per teckningstillfälle vid teckning via fondkonto hos Lancelot. Fonden finns också tillgänglig via externa fondplattformar till minsta insättning om 100 SEK.

Teckning/Inlösen:Dagligen
Utdelning:Två aktieklasser varav den ena är utdelande. Utdelning sker årligen i januari och motsvarar fondens jämförelseindex föregående år, dock lägst 2 procent av andelsvärdet i normala fall.
Fondbolag:SEB Fund Services S.A.
Förvaltande bolag:Lancelot Asset Management AB
Förvaringsinstitut:Skandinaviska Enskilda Banken S.A., Luxemburg, ett helägt dotterbolag inom SEB-koncernen
Tillståndsgivande myndighet:CSSF, Luxemburg
Revisor:PriceWaterhouseCoopers S.à.r.l., Luxemburg
ISIN-kod:Utdelande aktier: LU0094908760. Återinvesterande aktier: LU0085329745


Vill du bli kontaktad för att få veta mer om vår fond Lancelot Ector?

Genom att registrera dig och bli prenumerant på våra utskick samtycker du till att Lancelot Asset Management AB behandlar personuppgifter om dig i syfte att skicka ut nyhetsbrev, inbjudningar till events, erbjudanden och annan information om Lancelot Asset Management AB, våra produkter och tjänster, till dig. De personuppgifter vi behöver för att göra dessa utskick till dig är namn och e-postadress. Uppgifterna kommer inte att användas för annat ändamål eller lämnas ut till tredje man. Du har alltid rätt att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte och återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte längre behandla dina personuppgifter för marknadsföring. Du kan återkalla ditt samtycke genom att klicka på avbeställningslänken längst ner i nyhetsbrevet eller kontakta jessica@lancelot.se. För ytterligare information kring vår behandling av personuppgifter, se Lancelots

-
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.